Tagged: RAM

ซื้อหุ้นตามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทำกำไรได้จริงๆ หรือ?

ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นทั้ง 26 ตัวที่ ดร.นิเวศน์เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สูงถึง 159% ถ้าใช้ค่ามัธยฐาน ก็ยังสูงถึง 36% ถ้าคุณซื้อ CPALL หรือ HMPRO ตาม...

คุณรู้ไหมว่า…

คุณก็มีโอกาสทำกำไรอย่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย

SET Insight Logo