Tagged: ปรีชา วสุโสภณ

CYBER ผู้ถือหุ้นใหญ่ตัดขายกว่าครึ่งแล้ว

ว่ากันตามหลักแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขาย เมื่อผ่านด่าน 5% และทวีคูณของ 5% จะต้องมีการรายงาน กลต. เสมอในรูปแบบ 246-2 แต่ในทางปฏิบัติ ก็ไม่ได้มีการทำตามกันอย่างเคร่งครัดนัก ดังจะเห็นได้จากกรณีนี้ ซึ่งนับเป็นข้อเสียเปรียบของรายย่อย และทำให้ตลาดทุนไม่โปร่งใสเท่าที่ควร...

คุณรู้ไหมว่า…

คุณก็มีโอกาสทำกำไรอย่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย

SET Insight Logo